• กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

รายงานสรุปผลการจัดสัมมนาวิชาการนานาชาติเพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้และแลกเปลี่ยนข้อมูล/
ประสบการณ์เกี่ยวกับการจัดการชายฝั่งแบบบูรณาการและอื่นๆ

by: กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่มเป้าหมายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล 23 จังหวัด

หน่วยงาน : กรมทรัพยากรทางทะเล และชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Meet the Author
avatar-author
เลขที่ 120 หมู่ที่ 3 ชั้นที่ 5-9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 โทรศัพท์: 02-141-1299, 02-141-1368   |   โทรสาร: 02-143-9242 www.dmcr.go.th
Books of กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
About This Book
Overview

จัดพิมพ์โดย : Protexts.com
บริษัท แดเน็กซ์ อินเตอร์คอร์ปอเรชั่น จำกัด
โทรศัพท์ 025751791 โทรสาร 025751793
อีเมล์ protexts@hotmail.com

Details

Publisher: สำนักพิมพ์ แดเน็กซ์ อินเตอร์คอร์ปอเรชั่น
Publish Date:
Page Count:

“รายงานสรุปผลการจัดสัมมนาวิชาการนานาชาติเพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้และแลกเปลี่ยนข้อมูล/
ประสบการณ์เกี่ยวกับการจัดการชายฝั่งแบบบูรณาการและอื่นๆ”

ยังไม่มีบทวิจารณ์