isbn-01

ISBN คือ,ISSN คืออะไร

เลข ISBN คือ เลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ ตัวเลขหมายถึงรหัสสากลที่กำหนดขึ้นใช้สำหรับสิ่งพิมพ์ประเภทหนังสือทั่ว ๆ ไป

ประสานการขอ ISBN ฟรี! เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่คณาจารย์ที่สนใจจัดทำหนังสือ

ProTexts จึงมีบริการประสานการขอหมายเลขประจำหนังสือ ISBN ในนามผู้เขียน หรือเจ้าของหนังสือ หากท่านต้องการรับบริการนี้ เพียงทำตาม 2 ขั้นตอนด้านล่างนี้

ขั้นตอนที่  1  จัดทำหน้าลิขสิทธิ์ของท่าน

ดาวน์โหลดไฟล์ MS Word หน้าภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษ จากปุ่มด้านล่างนี้  (คลิก! ดูตัวอย่างหน้าลิขสิทธิ์)

และคลิกเปิดไฟล์ เข้าไปกรอกรายละเอียด แล้วส่งกลับช่องทางด้านล่างขวานี้ โดยบันทึกไฟล์เป็น PDF

ขั้นตอนที่  2  กรอกข้อมูล

ข้อมูลสำคัญที่ใช้ในการ ISBN ของท่าน  และเพื่อความสะดวก และรวดเร็ว กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ขอเลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ

กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ((สำคัญมาก))

 

*1. ชื่อผู้แต่ง (Author) (ผู้แต่งมากกว่า 1 คน ให้คั่น ด้วย , ไม่ต้องระบุคำหน้านามยกเว้นราชทินนาม)

*2. ชื่อหนังสือ (Title)

ภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)

3. ผู้แปล (Translator) (ผู้แปลมากกว่า 1 คน ให้คั่น ด้วย ,)

4. ผู้วาดภาพประกอบ (Illustrator) (ผู้วาดภาพประกอบมากกว่า 1 คน ให้คั่น ด้วย ,)

*5. ครั้งที่พิมพ์ (Edition)

6. ชื่อชุด (Series)

*7. ผู้รับผิดชอบจัดการพิมพ์ …….(ผู้ที่ออกค่าใช้จ่าย)

*7.1 ที่อยู่ภาษาไทย

*7.2 ที่อยู่ภาษาอังกฤษ

8. ปีที่พิมพ์ (Year) 

*9. จำนวนหน้า (Page)

10. ราคา (Price/Baht)

*11. จำนวนที่จัดพิมพ์ (Copies)

12. ประเภทสิ่งพิมพ์ (TYpe of Publication)………..( หนังสือ, ซีดีรอม, ซอฟแวร์, แผนที่, หนังสืออิเล็กทรอนิกส์, อื่นๆ...)

*13. ผู้จัดจำหน่าย (Distributer ‘s name)………..(ใส่ชื่อที่อยู่ ผู้จัดจำหน่าย หรือ ผู้แจกประชาสัมพันธ์หนังสือให้)

14. จำนวนชื่อเรื่องที่คาดว่าจะจัดพิมพ์ต่อปี (Estimated number of titles per year)

*15. ข้อความที่ต้องการประชาสัมพันธ์  - www.protexts.com -

ลงชื่อ (ชื่อผู้กรอกข้อมูล)

ผู้ยื่น (ชื่อผู้กรอกข้อมูล)

วันที่

ข้อมูลของผู้ขอเพื่อประสานกับ ProTexts.com

ชื่อ

เบอร์โทร

email