• กระทรวงสาธารณสุข

PROCEEDING การประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2555 “สุขภาวะกับการเปลี่ยนแปลงของสภาวะโลก”

by: กระทรวงสาธารณสุข

หน่วยงาน : เครือข่ายสถาบันวิชาการสาธารณสุขและเทคโนโลยีการแพทย์ สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข

Meet the Author
avatar-author
เป็นหน่วยงานราชการไทย ประเภทกระทรวง มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการสร้างเสริมสุขภาพอนามัย การป้องกัน ควบคุม และรักษาโรคภัย การฟื้นฟูสมรรถภาพของประชาชน และราชการอื่นตามที่มีกฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกระทรวงสาธารณสุขหรือส่วนราชการที่สังกัดกระทรวงสาธารณสุขปัจจุบันตั้งอยู่ที่ ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
About This Book
Overview

จัดพิมพ์โดย : Protexts.com
บริษัท แดเน็กซ์ อินเตอร์คอร์ปอเรชั่น จำกัด
โทรศัพท์ 025751791 โทรสาร 025751793
อีเมล์ protexts@hotmail.com

 

Details

Publisher: สำนักพิมพ์ แดเน็กซ์ อินเตอร์คอร์ปอเรชั่น
Publish Date:
Page Count:

“PROCEEDING การประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2555 “สุขภาวะกับการเปลี่ยนแปลงของสภาวะโลก””

ยังไม่มีบทวิจารณ์