• มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ISBN/ISSN : 1686-7319

วารสาร การจัดการสมัยใหม่ ปีที่ 8 ฉบับที่ 2
Modern Management Journal

by: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

หน่วยงาน : สาขาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

Meet the Author
avatar-author
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐแบบไม่จำกัดรับจำนวน แห่งเดียวของประเทศไทย และเป็นมหาวิทยาลัยเปิดโดยใช้ระบบการศึกษาทางไกลแห่งเดียวในประเทศไทย
Books of มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
About This Book
Overview

จัดพิมพ์โดย : Protexts.com
บริษัท แดเน็กซ์ อินเตอร์คอร์ปอเรชั่น จำกัด
โทรศัพท์ 025751791 โทรสาร 025751793
อีเมล์ protexts@hotmail.com

 

Details

ISBN: 1686-7319
Publisher: สำนักพิมพ์ แดเน็กซ์ อินเตอร์คอร์ปอเรชั่น
Publish Date:
Page Count:

“วารสาร การจัดการสมัยใหม่ ปีที่ 8 ฉบับที่ 2
Modern Management Journal”

ยังไม่มีบทวิจารณ์