• ศ.ประดิษฐ์ พงศ์ทองคำ, ศ.ดร. อังศุมาลย์ จันทราปัตย์, ศ.ดร.จริงแท้ ศิริพานิช, ศ.ดร.สายชล เกตุษา, ศ.ดร.สายัณห์ ทัดศรี, ศ.ดร.เอิบ เขียวรื่นรมณ์, รศ.ดร. นิพน ทวีชัย, รศ.ดร.อำไพวรรณ ภราดร์นุวัฒน์, รศ.ดร.วรวิทย์ สิริพลวัฒน์, รศ.ดร.ณรงค์ จึงสมานญาติ, รศ.ดร.อมรา ทองปาน, รศ.ดร.กังวาลย์ จันทรโชติ, รศ.ดร.กัญจนา ธีระกุล,

Meet the Author
avatar-author
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Books of ศ.ประดิษฐ์ พงศ์ทองคำ
Meet the Author
avatar-author
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Books of ศ.ดร. อังศุมาลย์ จันทราปัตย์
Meet the Author
avatar-author
หน่วยงาน :  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Books of ศ.ดร.จริงแท้ ศิริพานิช
Meet the Author
avatar-author
หน่วยงาน :  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Books of ศ.ดร.สายชล เกตุษา
Meet the Author
avatar-author
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Books of ศ.ดร.สายัณห์ ทัดศรี
Meet the Author
avatar-author
หน่วยงาน : ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตรวิทยา เขตบางเขน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Books of ศ.ดร.เอิบ เขียวรื่นรมณ์
Meet the Author
avatar-author
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Books of รศ.ดร. นิพน ทวีชัย
Meet the Author
avatar-author
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Books of รศ.ดร.อำไพวรรณ ภราดร์นุวัฒน์
Meet the Author
avatar-author
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Books of รศ.ดร.วรวิทย์ สิริพลวัฒน์
Meet the Author
avatar-author
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Books of รศ.ดร.ณรงค์ จึงสมานญาติ
Meet the Author
avatar-author
หน่วยงาน :  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Books of รศ.ดร.อมรา ทองปาน
Meet the Author
avatar-author
หน่วยงาน :  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Books of รศ.ดร.กังวาลย์ จันทรโชติ
Meet the Author
avatar-author
หน่วยงาน :  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Books of รศ.ดร.กัญจนา ธีระกุล
About This Book
Overview

จัดพิมพ์โดย : Protexts.com
บริษัท แดเน็กซ์ อินเตอร์คอร์ปอเรชั่น จำกัด
โทรศัพท์ 025751791 โทรสาร 025751793
อีเมล์ protexts@hotmail.com

ชื่อผู้แต่ง / ผู้แปล : 
 • .ประดิษฐ์ พงศ์ทองคำ
 • .ดร. อังศุมาลย์ จันทราปัตย์
 • .ดร.จริงแท้ ศิริพานิช
 • .ดร.สายชล เกตุษา
 • .ดร.สายัณห์ ทัดศรี
 • .ดร.เอิบ เขียวรื่นรมณ์
 • รศ.ดร. นิพน ทวีชัย
 • รศ.ดร.อำไพวรรณ ภราดร์นุวัฒน์
 • รศ.ดร.วรวิทย์ สิริพลวัฒน์
 • รศ.ดร.ณรงค์ จึงสมานญาติ
 • รศ.ดร.อมรา ทองปาน
 • รศ.ดร.กังวาลย์ จันทรโชติ
 • รศ.ดร.กัญจนา ธีระกุล

 

 

Details

Publisher: สำนักพิมพ์ แดเน็กซ์ อินเตอร์คอร์ปอเรชั่น
Publish Date:
Page Count:

“วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร2013
Agricultural Science Journal”

ยังไม่มีบทวิจารณ์