• มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

รายงานโครงการแก้ไขกฎหมายมาตรฐานสินค้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับการใช้กฎหมาย

by: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

รายงานฉบับนี้เป็นลิขสิทธิ์ของกรมการค้าต่างประเทศ

ร่างพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้านำเข้าและส่งออก พ.ศ. ……

โครงการแก้ไขกฎหมายมาตรฐานสินค้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับการใช้กฎหมาย

มาตรฐานสินค้านำเข้าส่งออกเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)

ภายใต้โครงการค่าใช้จ่ายแก้ไขกฎหมายมาตรฐานสินค้าเพื่อเพิ่มสภาพบังคับ

การนำเข้า – ส่งออกสินค้าที่มีมาตรฐาน

 

หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

Meet the Author
avatar-author
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐแบบไม่จำกัดรับจำนวน แห่งเดียวของประเทศไทย และเป็นมหาวิทยาลัยเปิดโดยใช้ระบบการศึกษาทางไกลแห่งเดียวในประเทศไทย
Books of มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
About This Book
Overview

จัดพิมพ์โดย : Protexts.com
บริษัท แดเน็กซ์ อินเตอร์คอร์ปอเรชั่น จำกัด
โทรศัพท์ 025751791 โทรสาร 025751793
อีเมล์ protexts@hotmail.com

Details

Publisher: สำนักพิมพ์ แดเน็กซ์ อินเตอร์คอร์ปอเรชั่น
Publish Date:
Page Count:

“รายงานโครงการแก้ไขกฎหมายมาตรฐานสินค้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับการใช้กฎหมาย”

ยังไม่มีบทวิจารณ์