• มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่ใช้อ้อยเป็นวัตถุดิบ

by: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

Meet the Author
avatar-author
มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐบาล ชั้นนำของประเทศไทย ที่มีชื่อเสียงด้าน วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ประยุกต์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง แรกก่อตั้งในปี พ.ศ. 2502 โดยความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ภายใต้ชื่อ "โรงเรียนเทคนิคพระนครเหนือ" หรือที่รู้จักกันโดยทั่วไปว่า "เทคนิคไทย-เยอรมัน" ก่อนจะยกฐานะเป็น "วิทยาลัยเทคนิคพระนครเหนือ" ในปี พ.ศ. 2507 และ "สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า วิทยาเขตพระนครเหนือ" ในปี พ.ศ. 2514 www.kmutnb.ac.th
About This Book
Overview

จัดพิมพ์โดย : Protexts.com
บริษัท แดเน็กซ์ อินเตอร์คอร์ปอเรชั่น จำกัด
โทรศัพท์ 025751791 โทรสาร 025751793
อีเมล์ protexts@hotmail.com

 

Details

Publisher: สำนักพิมพ์ แดเน็กซ์ อินเตอร์คอร์ปอเรชั่น
Publish Date:
Page Count:

“รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่ใช้อ้อยเป็นวัตถุดิบ”

ยังไม่มีบทวิจารณ์