• มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

วารสาร การจัดการสมัยใหม่ ปีที่ 13 ฉบับที่ 1

by: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

หน่วยงาน : สาขาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

Meet the Author
avatar-author
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐแบบไม่จำกัดรับจำนวน แห่งเดียวของประเทศไทย และเป็นมหาวิทยาลัยเปิดโดยใช้ระบบการศึกษาทางไกลแห่งเดียวในประเทศไทย
Books of มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
About This Book
Overview

จัดพิมพ์โดย : Protexts.com
บริษัท แดเน็กซ์ อินเตอร์คอร์ปอเรชั่น จำกัด
โทรศัพท์ 025751791 โทรสาร 025751793
อีเมล์ protexts@hotmail.com

Details

Publisher: สำนักพิมพ์ แดเน็กซ์ อินเตอร์คอร์ปอเรชั่น
Publish Date:
Page Count:

“วารสาร การจัดการสมัยใหม่ ปีที่ 13 ฉบับที่ 1”

ยังไม่มีบทวิจารณ์