วิธีการสร้างแผนภูมิใน Microsoft Word
วิธีการสร้างแผนภูมิใน Microsoft Word
On กันยายน 29, 2017 | 0 Comments

การสร้างแผนภูมิ เป็นการแสดงสรุปข้อมูลต่าง ๆ ในรูปแบบของกราฟหรือแบบแท่ง โดยใน word ก็สามารถที่จะสร้างแผนภูมิโดยการอ้างอิงข้อมูลจะใช้งานร่วมกับ excel เพื่อเป็นตารางฐานข้อมูลที่จะเรียกให้แสดงในแผนภูมินั้น ๆ

*ตัวอย่างนี้จะนำไปใช้ได้ใน Word 2010, 2013, 2016

การสร้างแผนภูมิ

1.ให้คลิกแถบ แทรก (Insert) จากนั้นคลิกเลือก แผนภูมิ (Chart)

การสร้างแผนภูมิ 1-Edit-01

2.จะได้หน้าต่างแทรกแผนภูมิ (Insert Chart)

ด้านซ้าย(สีเขียว) ให้เลือกประเภทของแผนภูมิที่ต้องการ

ด้านขวา(สีน้ำเงิน) ให้เลือกรูปแบบแผนภูมิที่ต้องการ

3.เสร็จแล้วคลิกปุ่ม ตกลง (OK)

การสร้างแผนภูมิ 2-Edit-01

4.หลังจากนั้นเราก็จะได้แผนภูมิ พร้อมกับหน้าต่างข้อมูล excel ที่ใช้เพิ่มข้อมูลและแก้ไขข้อมูล

การสร้างแผนภูมิ 3-Edit-01

การแก้ไขข้อมูลในแผนภูมิ

1.คลิกเลือกแผนภูมิที่ต้องการแก้ไขข้อมูล ในหัวข้อเครื่องมือแผนภูมิ (Chart Tools) คลิกแถบ ออกแบบ (Design) คลิกเลือก แก้ไขข้อมูล (Edit Data)

การสร้างแผนภูมิ 4-Edit-01

2.หน้าต่างข้อมูล excel ข้อมูลจะแสดงขึ้นมาให้แก้ไขรายละเอียด ตามที่ต้องการแก้ไข

 

วิธีการปรับแต่งรูปแบบแผนภูมิ

1.คลิกแผนภูมิที่ต้องการปรับรูปแบบ ในหัวข้อเครื่องมือแผนภูมิ (Chart Tools) คลิกแถบ ออกแบบ (Design)

การสร้างแผนภูมิ 5-Edit-01

2.ในหัวข้อนี้แทบที่แสดงนี้จะสามารถปรับแต่งแผนภูมิของเราให้สวยตามที่เราต้องการได้