• มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

โครงการ แผนการศึกษาด้านการปฏิบัติงานการตลาด ประชุมเมืองไทย ภูมิใจช่วยชาติ

by: มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

หน่วยงาน : สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

Meet the Author
avatar-author
สถาบันการศึกษาเอกชนระดับอุดมศึกษา ที่ไม่แสวงหาผลกำไร โดยมี "หอการค้าไทย" เป็นเจ้าของ และได้รับการยอมรับว่าเป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำด้านธุรกิจในประเทศไทย ประกอบด้วย 8 คณะ ได้แก่ คณะบริหารธุรกิจ คณะบัญชี คณะเศรษฐศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะนิเทศศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะนิติศาสตร์ รวมถึง 2 วิทยาลัย ได้แก่ วิทยาลัยผู้ประกอบการ และวิทยาลัยนานาชาติ โดยเปิดสอนระดับปริญญาตรี โท และเอก รวมทั้งหลักสูตรนานาชาติ reg.utcc.ac.th
Books of มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
About This Book
Overview

จัดพิมพ์โดย : Protexts.com
บริษัท แดเน็กซ์ อินเตอร์คอร์ปอเรชั่น จำกัด
โทรศัพท์ 025751791 โทรสาร 025751793
อีเมล์ protexts@hotmail.com

 ชื่อผู้แต่ง / ผู้แปล : งานศึกษาวิจัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

Details

Publisher: สำนักพิมพ์ แดเน็กซ์ อินเตอร์คอร์ปอเรชั่น
Publish Date:
Page Count:

“โครงการ แผนการศึกษาด้านการปฏิบัติงานการตลาด ประชุมเมืองไทย ภูมิใจช่วยชาติ”

ยังไม่มีบทวิจารณ์