• ผศ.ดร.กล้าหาญ ณ น่าน, อ.สุภาพร คูพิมาย, ผศ.ฉัตรปารี อยู่เย็น, อ.ปิยนาถ ศรีสมเพ็ชร, อ.อภิสิทธิ์ ตั้งเกียรติศิลป์, อ.สุรมงคล นิ่มจิตต์,

รายงานวิจัย แบบจำลองเชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการปรับตัวในการทำงานของนักศึกษาชั้นปีที่4 : กรณีศึกษามหาวิทยาลัยในเขตจังหวัดปทุมธานี (คัดลอก)

by: ผศ.ดร.กล้าหาญ ณ น่าน, อ.สุภาพร คูพิมาย, ผศ.ฉัตรปารี อยู่เย็น, อ.ปิยนาถ ศรีสมเพ็ชร, อ.อภิสิทธิ์ ตั้งเกียรติศิลป์, อ.สุรมงคล นิ่มจิตต์,

หน่วยงาน : คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Meet the Author
avatar-author
หน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
Books of ผศ.ดร.กล้าหาญ ณ น่าน
Meet the Author
avatar-author
หน่วยงาน : คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
Meet the Author
avatar-author
หน่วยงาน : คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
Meet the Author
avatar-author
หน่วยงาน : คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
Meet the Author
avatar-author
หน่วยงาน : คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
Books of อ.อภิสิทธิ์ ตั้งเกียรติศิลป์
Meet the Author
avatar-author
หน่วยงาน : คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
About This Book
Overview

จัดพิมพ์โดย : Protexts.com
บริษัท แดเน็กซ์ อินเตอร์คอร์ปอเรชั่น จำกัด
โทรศัพท์ 025751791 โทรสาร 025751793
อีเมล์ [email protected]

ชื่อผู้แต่ง / ผู้แปล
  • ผศ.ดร.กล้าหาญ ณ น่าน
  • อ.สุภาพร คูพิมาย
  • ผศ.ฉัตรปารี อยู่เย็น
  • อ.ปิยนาถ ศรีสมเพ็ชร
  • อ.อภิสิทธิ์ ตั้งเกียรติศิลป์
  • อ.สุรมงคล นิ่มจิตต์
Details

Publisher: สำนักพิมพ์ แดเน็กซ์ อินเตอร์คอร์ปอเรชั่น
Publish Date:
Page Count:

“รายงานวิจัย แบบจำลองเชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการปรับตัวในการทำงานของนักศึกษาชั้นปีที่4 : กรณีศึกษามหาวิทยาลัยในเขตจังหวัดปทุมธานี (คัดลอก)”

ยังไม่มีบทวิจารณ์