• ผศ.ดร.กล้าหาญ ณ น่าน, ดร.ถนอมพงษ์ พานิช, รุ่งฤดี กุลสิงห์, อลงกรณ์ ทิพย์เนตร,

รายงานวิจัย อิทธิพลของคุณลักษณะงาน บรรยากาศขององค์กร ความพึงพอใจในงาน และความผูกพันของพนักงานที่ส่งผลต่อการแสดงพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์กรของครูที่ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี

by: ผศ.ดร.กล้าหาญ ณ น่าน, ดร.ถนอมพงษ์ พานิช, รุ่งฤดี กุลสิงห์, อลงกรณ์ ทิพย์เนตร,

หน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Meet the Author
avatar-author
หน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
Books of ผศ.ดร.กล้าหาญ ณ น่าน
Meet the Author
avatar-author
หน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
Meet the Author
avatar-author
หน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
Meet the Author
avatar-author
หน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
About This Book
Overview

จัดพิมพ์โดย : Protexts.com
บริษัท แดเน็กซ์ อินเตอร์คอร์ปอเรชั่น จำกัด
โทรศัพท์ 025751791 โทรสาร 025751793
อีเมล์ [email protected]

ชื่อผู้แต่ง / ผู้แปล
  • ผศ.ดร.กล้าหาญ ณ น่าน
  • ดร.ถนอมพงษ์ พานิช
  • รุ่งฤดี กุลสิงห์
  • อลงกรณ์ ทิพย์เนตร
Details

Publisher: สำนักพิมพ์ แดเน็กซ์ อินเตอร์คอร์ปอเรชั่น
Publish Date:
Page Count:

“รายงานวิจัย อิทธิพลของคุณลักษณะงาน บรรยากาศขององค์กร ความพึงพอใจในงาน และความผูกพันของพนักงานที่ส่งผลต่อการแสดงพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์กรของครูที่ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี”

ยังไม่มีบทวิจารณ์