• พยอม รัตนมณี, จิตติ มงคลชัยอรัญญา, อุดมผล พืชน์ไพบูลย์, บัญชา สมบูรณ์สุข, คนึงนิตย์ ลิ่มจิรขจร, อดลุย์ เบ็ญนุ้ย, สวัสดิ์ สมัครพงษ์,

รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ โครงการศึกษาศักยภาพและพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังน้ําชุมชน ในพื้นที่ลุ่มน้ํารอบเทือกเขาหลวง

by: พยอม รัตนมณี, จิตติ มงคลชัยอรัญญา, อุดมผล พืชน์ไพบูลย์, บัญชา สมบูรณ์สุข, คนึงนิตย์ ลิ่มจิรขจร, อดลุย์ เบ็ญนุ้ย, สวัสดิ์ สมัครพงษ์,

Hydro Power Potential Study and Development in Sub-basins around Khao Luang Mountain

หน่วยงาน : คณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Meet the Author
avatar-author
หน่วยงาน : คณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Books of พยอม รัตนมณี
Meet the Author
avatar-author
หน่วยงาน : คณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Books of จิตติ มงคลชัยอรัญญา
Meet the Author
avatar-author
หน่วยงาน : คณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Books of อุดมผล พืชน์ไพบูลย์
Meet the Author
avatar-author
หน่วยงาน : คณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Books of บัญชา สมบูรณ์สุข
Meet the Author
avatar-author
หน่วยงาน : คณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Books of คนึงนิตย์ ลิ่มจิรขจร
Meet the Author
avatar-author
หน่วยงาน : คณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Books of อดลุย์ เบ็ญนุ้ย
Meet the Author
avatar-author
หน่วยงาน :  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
Books of สวัสดิ์ สมัครพงษ์
About This Book
Overview

จัดพิมพ์โดย : Protexts.com
บริษัท แดเน็กซ์ อินเตอร์คอร์ปอเรชั่น จำกัด
โทรศัพท์ 025751791 โทรสาร 025751793
อีเมล์ protexts@hotmail.com

ชื่อผู้แต่ง / ผู้แปล :

1. นายพยอม รัตนมณี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2. นายจิตติ มงคลชัยอรัญญา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
3. นายบัญชา สมบูรณ์สุข มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
4. นายอุดมผล  พืชน์ไพบูลย์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
5. นางสาวคนึงนิตย์ ลิ่มจิรขจร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
6. นายอดลุย์ เบ็ญนุ้ย   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
7. นายสวัสดิ์ สมัครพงษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

Details

Publisher: สำนักพิมพ์ แดเน็กซ์ อินเตอร์คอร์ปอเรชั่น
Publish Date:
Page Count:

“รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ โครงการศึกษาศักยภาพและพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังน้ําชุมชน ในพื้นที่ลุ่มน้ํารอบเทือกเขาหลวง”

ยังไม่มีบทวิจารณ์