• มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
โครงการแก้ไขกฎหมายมาตรฐานสินค้า

by: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับการใช้กฎหมายมาตรฐานสินค้านําเข้าส่งออกเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ภายใต้โครงการค้าใช้จ่ายแก้ไขกฎหมายมาตรฐานสินค้าเพื่อเพิ่มสภาพบังคับ การนําเข้า – ส่งออกสินค้าที่มีมาตรฐาน

หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

Meet the Author
avatar-author
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐแบบไม่จำกัดรับจำนวน แห่งเดียวของประเทศไทย และเป็นมหาวิทยาลัยเปิดโดยใช้ระบบการศึกษาทางไกลแห่งเดียวในประเทศไทย
Books of มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
About This Book
Overview

จัดพิมพ์โดย : Protexts.com
บริษัท แดเน็กซ์ อินเตอร์คอร์ปอเรชั่น จำกัด
โทรศัพท์ 025751791 โทรสาร 025751793
อีเมล์ protexts@hotmail.com

Details

Publisher: สำนักพิมพ์ แดเน็กซ์ อินเตอร์คอร์ปอเรชั่น
Publish Date:
Page Count:

“รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
โครงการแก้ไขกฎหมายมาตรฐานสินค้า”

ยังไม่มีบทวิจารณ์