• ผศ.ดร.กรัณฑรัตน์ บุญช่วยธนาสิทธิ์, มนัสนันท์ ลิมปวิทยากุล, จักรกฤษณ์ พลราชม, นิรันตา ไชยพาน, มาสริน ศุกลปักษ์,

รายงานฉบับสมบูรณ์ การรับรู้เรื่องโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาของประชาชนไทย พ.ศ. 2558

by: ผศ.ดร.กรัณฑรัตน์ บุญช่วยธนาสิทธิ์, มนัสนันท์ ลิมปวิทยากุล, จักรกฤษณ์ พลราชม, นิรันตา ไชยพาน, มาสริน ศุกลปักษ์,

หน่วยงาน : สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

Meet the Author
avatar-author
หน่วยงาน : สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
Books of ผศ.ดร.กรัณฑรัตน์ บุญช่วยธนาสิทธิ์
Meet the Author
avatar-author
หน่วยงาน : สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
Books of มนัสนันท์ ลิมปวิทยากุล
Meet the Author
avatar-author
หน่วยงาน : สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
Meet the Author
avatar-author
หน่วยงาน : สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
Books of นิรันตา ไชยพาน
Meet the Author
avatar-author
หน่วยงาน : สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
About This Book
Overview

จัดพิมพ์โดย : Protexts.com
บริษัท แดเน็กซ์ อินเตอร์คอร์ปอเรชั่น จำกัด
โทรศัพท์ 025751791 โทรสาร 025751793
อีเมล์ protexts@hotmail.com

ชื่อผู้แต่ง / ผู้แปล
  • ผศ.ดร.กรัณฑรัตน์ บุญช่วยธนาสิทธิ์
  • มนัสนันท์ ลิมปวิทยากุล
  • จักรกฤษณ์ พลราชม
  • นิรันตา ไชยพาน
  • มาสริน ศุกลปักษ์
Details

Publisher: สำนักพิมพ์ แดเน็กซ์ อินเตอร์คอร์ปอเรชั่น
Publish Date:
Page Count:

“รายงานฉบับสมบูรณ์ การรับรู้เรื่องโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาของประชาชนไทย พ.ศ. 2558”

ยังไม่มีบทวิจารณ์