หน้าปก-ดัชนี
แทรกดัชนีใน Word
On เมษายน 9, 2020 | 0 Comments

ดรรชนี หรือบัญชีค้นคำ จะแตกต่างกับสารบัญตรงที่นำหัวข้อย่อย  มาเรียบเรียงตามลำดับตัวอักษร ก-ฮ หรือ A-Z  เพื่อช่วยในการค้นหาข้อความสำคัญ  โดยการจัดทำเอกสารทางวิชาการประเภท “ตำรา” จำเป็นต้องมีการทำดัชนี

แทรกดัชนีใน Word

1.เลือกส่วนของข้อความที่ต้องการกำหนดให้เป็นดัชนีแทรกดรรชนี-01

 

2. เลือกเครื่องมือ การอ้างอิง(References) > และกด ทำเครื่องหมายรายการ(Mark Entry)แทรกดรรชนี-02

 

3.เลือก ทำเครื่องหมายรายการ(Mark)แทรกดรรชนี-03

 

4.จะปรากฎ เครื่องหมาย {XE “(ข้อความที่เลือกไว้)”} อยู่ด้านหลังของคำที่เลือก และกด ปิด(Close)แทรกดรรชนี-04

หมายเหตุ : หลังจากนี้ทำขั้นตอนเดิมเพื่อเลือกคำที่จะนำมาทำเป็นดัชนีแบบอัตโนมัติ

 

5.เมื่อ ทำเครื่องหมายรายการ(Mark)  ค่าดัชนีเรียบร้อยแล้ว ขั้นต้อนต่อไปให้เลือกหน้าที่ต้องการใช้เป็นหน้าดัชนี แล้วเลือกเครื่องมือ การอ้างอิง(References) > และเลือก แทรกดัชนี(Insert index)แทรกดรรชนี-05

 

6.เลือกรูปแบบดัชนีที่ต้องการได้จาก รูปแบบ(Formats) (ดูตัวอย่างได้จาก แสดงตัวอย่างก่อนพิมพ์(Print Preview)) ตั้งค่าเสร็จแล้วกด ตกลง(OK)แทรกดรรชนี-06

 

7.จะได้รูแบบสำหรับการทำดัชนีอัตโนมัติแทรกดรรชนี-07

 

วิธีการปิด สัญลักษณ์ {XE “(ข้อความที่เลือกไว้)”} และสัญลักษณ์  ¶

1.เลือกเครื่องมือ หน้าแรก(Home)

2.กดปุ่มแสดง/ซ่อน(Show/Hide)แทรกดรรชนี-08

 

วิธีการอัปเดตดัชนี

ในกรณีที่เรามีการเพิ่มคำดัชนีหรือมีหน้าที่เปลี่ยนแปลง

1.ไปยังหน้า ดัชนีแล้วคลิกที่ดัชนีที่ต้องการอัปเดต หลังจากนั้นเลือกเครื่องมือ การอ้างอิง(References)

2.กด อัปเดตดัชนี(Update index)แทรกดรรชนี-09