• ผศ.ดร.ชไมภัค เตชัสอนันต์

รายงานผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ความเข้าใจและความคิดเห็นของนักศึกษาไทยที่มีต่ออุปลักษณ์ในหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษ Thai university students’ comprehension and perspectives on metaphors used in English language newpapers

by: ผศ.ดร.ชไมภัค เตชัสอนันต์

หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Meet the Author
avatar-author
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
About This Book
Overview

จัดพิมพ์โดย : Protexts.com
บริษัท แดเน็กซ์ อินเตอร์คอร์ปอเรชั่น จำกัด
โทรศัพท์ 025751791 โทรสาร 025751793
อีเมล์ protexts@hotmail.com

 

Details

Publisher: สำนักพิมพ์ แดเน็กซ์ อินเตอร์คอร์ปอเรชั่น
Publish Date:
Page Count:

“รายงานผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ความเข้าใจและความคิดเห็นของนักศึกษาไทยที่มีต่ออุปลักษณ์ในหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษ Thai university students’ comprehension and perspectives on metaphors used in English language newpapers”

ยังไม่มีบทวิจารณ์