• โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปริทัศน์งานวิจัย เล่ม ๓ การสอนของครู

by: โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หน่วยงาน :โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Meet the Author
avatar-author
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา เป็นโรงเรียนสหศึกษาให้การศึกษาในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เป็นห้องปฏิบัติการฝึกหัดครู คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตั้งอยู่ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน www.kus.ku.ac.th
Books of โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
About This Book
Overview

จัดพิมพ์โดย : Protexts.com
บริษัท แดเน็กซ์ อินเตอร์คอร์ปอเรชั่น จำกัด
โทรศัพท์ 025751791 โทรสาร 025751793
อีเมล์ protexts@hotmail.com

Details

Publisher: สำนักพิมพ์ แดเน็กซ์ อินเตอร์คอร์ปอเรชั่น
Publish Date:
Page Count:

“ปริทัศน์งานวิจัย เล่ม ๓ การสอนของครู”

ยังไม่มีบทวิจารณ์